Turistička zajednica općine Kaštelir – Labinci

Turistička zajednica općine Kaštelir – Labinci je pravna osoba osnovana radi promicanja i unaprjeđenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području Općine Kaštelir – Labinci/ Castelliere - S. Domenica. Osnovana je 15. srpnja 1997., a u Upisnik turističkih zajednica koji se vodi kod Ministarstva turizma je upisana pod brojem 249 s datumom 26. studenog 2012. godine. Gospodin Enio Jugovac  predsjednik Turističke zajednice Općine Kaštelir - Labinci/Castelliere - S.Domenica upisan je u isti upisnik kao osoba ovlaštena za zastupanje Turističke zajednice do izbora direktora  Turističkog ureda TZO Kaštelir-Labinci/ Castelliere - S.Domenica.

Ustroj i način rada turističke zajednice je utvrđen odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, Zakona o boravišnoj pristojbi, te drugim provedbenim propisima.Izvori sredstava za obavljanje djelatnosti turističke zajednice su turističke članarine i boravišne pristojbe, doznake Turističke zajednice Istarske županije, Hrvatske turističke zajednice i prihodi od imovine u vlasništvu. Sjedište Turističke zajednice je u Kašteliru, Kaštelir 113.

Obvezni članovi turističke zajednice  su sve pravne i fizičke osobe koje u destinaciji imaju svoje sjedište ili poslovnu jedinicu i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti utvrđene posebnim zakonom.Članovi Turističke zajednice upravljaju njenim radom preko svojih predstavnika u tijelima Turističke zajednice sukladno Zakonu i Statutu.

Tijela turističke zajednice su:
  • Skupština
  • Turističko vijeće
  • Nadzorni odbor
  • Predsjednik turističke zajednice

    Dužnost predsjednika Turističke zajednice Općine Kaštelir - Labinci, temeljem odredbi Zakona i Statuta, obnaša Načelnik Općine Kaštellir-Labinci. Predsjednik Turističke zajednice istovremeno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice koje ima Predsjednika i 8 članova biranih iz redova članova Turističke zajednice vodeći računa o zastupljenosti svih djelatnosti u turizmu destinacije, te vodeći računa o stručnosti i/ili iskustvu u turizmu. Zadaće Turističkog vijeća određene su Statutom.Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Turističke zajednice ima 3 člana od kojih dva člana bira Skupština iz redova članova, a jednog člana imenuje Turistička zajednica Istarske županije.Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Turističke zajednice utvrđene Zakonom i Statutom osnovan je Turistički ured. Turistički ured ima direktora kojega imenuje i razrješava Turističko vijeće.Direktor Turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističkog ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama ovlasti odgovorna je za poslovanje Turističke zajednice i zakonitost rada Turističkog ureda.Turistička zajednica  prema klasifikaciji Državnog zavoda za statistiku posluje pod matičnim brojem 1333950, a šifra djelatnosti je 9411 po novom razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Osobni identifikacijski broj (OIB) je: 09864935198.

    Poslovi i zadaće Turističke zajednice usmjereni su u cilju poticanja i iniciranja razvoja i unapređenja postojećih turističkih proizvoda na području djelovanja, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda putem upravljanja destinacijom, promicanja turističkog proizvoda destinacije, razvijanja svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda destinacije, a osobito zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju skladno odredbama Zakona i Statuta.